43 – Jean-Michel Turc

Enseignant, vice-syndic du Félibrige pour le « Terraire marsihés », Jean-Michel Turc s’exprime sur sa participation au colloque « Quelle oralité pour la langue d’Oc au XXIème siècle ? »

Joan-Miquèu Turc, pòs nos dire un pauc çò qu’as fach aquí coma obrador a l’entorn de la question de l’oralitat, per quet mena de public e quet mena d’oralitat ?

Alòr, ai agut l’onor aquestei jorns de me retrobar ambé de colègas un pauc de pertot, as Ais, dins l’anciana capitala de Provença, per parlar de l’oralitat dau provençau, de la lenga d’òc, e per èstre just e just, de l’oralitat per lo public, au servici dau public. Es pas l’oralitat dins lo servici public, mai lo Public amb un grand P, valent a dire fòrça gènts, toei lei gènts que son afogats per aprendre lo provençau, per aprendre la lenga regionala, e despuèi la mairenala fin qu’a l’Universitat ; mai pas solament, tanben dins lo relarg associatiu. Es tras qu’important de ramentar tot lo travalh, tota l’òbra, que si fa tot de lòng de l’annada, dins lo mitan associatiu. Adonc, es la lenga regionala, dins l’oralitat, ensenhada dins l’oralitat, partejada, perqué fau pas totjorn veire lei cauvas d’un biais, dins l’amira de l’ensenhament, meme s’es important, es partejar una lenga, la parlar dins lo mitan academic de la mairala fin qu’a l’Universitat ò dins lo mitan associatiu.

Siás ensenhaire a Marselha, aquí pròchi lei Cinc Avengudas, dins d’autrei licèus tanben e, a Marselha i a lo paradòxi que i a benlèu tot plen de provençalitat au mètre carrat, en mai d’aquò la lenga la fau cercar.

Alòr, la lenga la fau cercar, mai es coma tot. Un bòn cercaire es aqueu que saup dejà çò que cerca e que si dona lei mejans, lei moiens, per trobar.Es pas tot de cercar, fau quand meme un jorn trobar. E justament Marselha es lo bèl exemple. Sabi pas se l’avèm dins d’autrei regions de França, segur, es çò que si li mèton coma lo francés regionau, dins lei regions, dins lei regiens – contunhem de parlar marselhés. A Marselha de lònga, de lònga justament, de longue, si parla provençau d’aqueste biais. Son de mòts que vènon de la lenga regionala e que son totjorn emplegats, de l’obrier a l’avocat, dau chocolatier au president de la region, dins son biais de parlar francés, mesclan, segon lo nivèu de lengagi, segur, mesclan sei charradissas ’mbé lo parlar terradorenc. E adonc, Marselha, d’aquesta amira, pòu tojorn èstre considerada coma, s’es plus […] vertadierament per devenir la capitala de Provença, es quand meme capitala. Es quand meme una ciutat mondiala que la lenga regionala es ben presenta e partejada ambé fòrça autrei lengas dau monde entier, fin finala. Dins chasca comunautat qu’occupan Marselha.

Coma si passa per tu dins la relacion pedagogica amb aqueleis adolescents de Marselha ?

Alòr ieu, cresi qu’es una competéncia, l’avèm ò l’avèm pas. Si pòu averar tanben, mai es l’estrambòrd, es l’Amor amb un grand A deis autrei, quet que siágue, vòli dire, son iatgi. Ieu siáu ensenhaire de la sieisenca a l’Universitat dau tèmps libre. Valent à dire qu’ai d’elèvas, d’escolans, de dètz-ontze ans fin qu’a nonanta-sèt ans, e pòdi pas veire autrament ma pedagogìa qu’una pedagogìa apielada sus l’amistat. L’amistat. Èstre en familha sensa familiaritat, mai lo partatgi. Podèm pas, si pòu pas coma un professor que deu balhar una coneissença, se donam pas lei mejans, lo quadre si pòu dire, l’environa que fau, justament, per aguer d’amistat, e posquer escambiar. Valent a dire que per ieu i a ges de bòna pedagogìa sensa estrambòrd e amor dau partatgi ambé l’autre. Segur qu’a tot aqueu programa rèstan lei competéncias per balhar la coneissença.

Pitan aquelei pichòts ?

Òc, pitan a la lenga. Pitan perqué an pas d’autrei chausidas que prene sa part justament an aqueste moment qu’es totjorn per ieu coma una grand messa, coma una grand messa, vòli dire la laïcitat, valent a dire coma un grand show. E segur que l’a un escambi vertadier d’energìa. Quand vènes en cors e que siás un pauc alassat, coma chasqu’òme sus terra, e meme dins un travalh de passion, qu’es una vertadiera passion, l’a de còps que l’a que siás un pauc estransinat ; mai de veire après lo public, de veire la classa que son dins l’espèra. Espèran autant la coneissença que lo biais galejaire, perqué mi sembla tras qu’important. Èstre seriós, aquò es dejà ben coneissut, s’ausisse un pauc mens en provençau. Mai èstre seriós sens si prene la tèsta, sensa, èstre seriós. Mai cresi qu’es un bòn mejan tanben per faire trelusir la lenga e escambiar coma aquò d’energìa. Donar d’energiá, de coneissença d’un biais energic, amb estrambòrd, enavans, e de ne’n prene en retorn, deis elèvas. Ieu, siáu adès completament dins l’idèia, dins l’amira, de la trempa, de la trempa lenguïstica. Valent a dire que meis elèvas, espliqui tot, meis esplicas, en provençau. Es la lenga regionala de lònga, de lònga, perqué coma lo CAPES, vòli dire leis oras de lenga regionala, son çò que son. Es per aquò qu’avèm pas fòrça-fòrça temps ’mbé leis elèvas. Soventei fes, avèm d’elèvas una ora de temps. Ah, òc ! va fau dire aquò, perqué n’i a que van dire : Òu ! es pas possible ! Òc, es ben la realitat. La realitat es qu’avèm d’elèvas de terminala qu’avèm jamai vists avans e qu’avèm una annada per lei formar. Alòr, bè zo ! fai tirar Marius ! E dins aquesta ora justament fasèm de trempa vertadiera, e mai de maritime, perqué ieu siáu Marselhés e mi sembla qu’es tras qu’important de faire conóisser lo marselhés, e assaji de li donar. Perqué aquò fuguèt una avançada, d’esperieu. Es pas partejada per totei. Ambé la refòrma dei lengas, ambé, vòli dire pas aquela recènta, mai l’autra d’avans, podèm travalhar en terminala lei quatre nocions quet que siágue la lenga. E aquò es interessant. Es bòn dins una annada de terminala justament, de laissar dins un canton de la tèsta, lei carnavèlas d’un joine se dire : Ah, bèn tè ! Ai vist de recetas de coisina, ai vist que lo bolh-abaissa es de bòna coisina provençala, mai me ramenti tanben dau tèxte de Frederic Mistral.

Es que i a encar una plaça tanben per leis òbras, leis cançons de Victor Gelù ?

Aquò segur, mai assaji dejà, ambé ma chevelura coma aquò, ambé mei chivus – es un modèle per ieu Gelù – assaji de n’aguer lo retrach complèt. Òc, òc, assaji tanben de faire conóisser aquest òme e subre tot qu’ai, tè qu’ai fòrça elèvas que son d’origina, son totei francés, ò quasi, mai an d’originas maugrabinas, de li dire per exemple ! Inch Allah ! quand mi dien : Alòr, anatz travalhar en provençau ? Anatz aguer una bòna nòta ? Inch Allah ! Ah ! Mi fasètz pensar, bravei joines, que Inch Allah, inch Allah, se regardatz lei nòtas dei cansons de Gelù. Gelù eu-meme ramenta qu’es un mòt, qu’es emplegat despuèi lòng-temps.

Jan-Miquèu Turc, pos nous dire un pau ço qu’as fa aqui coumo oubradou à l’entour de la questien de l’ouralita, pèr quet meno de public e quet meno d’ouralita ?

Alor, ai agu l’ounour aquéstei jour de me retrouba emé de coulègo un pau de pertout, à-z-Ais, dins l’anciano capitalo de Prouvènço, pèr parla de l’ouralita dóu prouvençau, de la lengo d’o, e pèr èstre just e just, de l’ouralita pèr lou publi, au servìci dóu publi. Es pas l’ouralita dins lou servìci publi, mai lou Publi em’un grand P, valènt à dire foueço gènt, touei lei gènt que soun afouga pèr aprendre lou prouvençau, pèr aprendre la lengo regiounalo, e despuèi la meirenalo fin qu’à l’Universita ; mai pas soulamen, tambèn dins lou relarg assouciatiéu. Es tras qu’impourtant de ramenta tout lou travai, touto l’obro, que si fa tout de long de l’annado, dins lou mitan assouciatiéu. Adounc es la lengo regiounalo, dins l’ouralita, ensignado dins l’ouralita, partejado, perqué fau pas toujour vèire lei cauvo d’un biais, dins l’amiro de l’ensignamen, meme s’es impourtant, es parteja uno lengo, la parla dins lou mitan academi de la meiralo fin qu’à l’Universita o dins lou mitan assouciatiéu.

Siés ensignaire à Marsiho, aqui pròchi lei Cinq Avengudo, dins d’àutrei licèu tambèn e, à Marsiho i’a lou paradòssi que i’a belèu tout plen de prouvençalita au mètre carrat, en mai d’acò la lengo la fau cerca.

Alor, la lengo la fau cerca, mai es coume tout. Un bon cercaire es aquéu que saup dejà ço que cerco e que si douno lei mejan, lei mouien, pèr trouba. Es pas tout de cerca, fau quand meme un jour trouba. E justamen Marsiho es lou bèl eisemple. Sàbi pas se l’avèn dins d’àutrei regien de Franço, segur, es ço que si li mèton coumo lou francés regiounau, dins lei regioun, dins lei regien – countunien de parla marsihés –. À Marsiho de longo, de longo justamen, de longue, si parlo prouvençau d’aqueste biais. Soun de mot que vènon de la lengo regiounalo e que soun toujour emplega, de l’oubrié à l’avoucat, dóu choucoulatié au presidènt de la Regien, dins soun biais de parla francés mesclon, segound lou nivèu de lengàgi, segur, mesclon sei charradisso ’mé lou parla terradouren. E adounc, Marsiho, d’aquesto amiro, pòu toujour èstre counsiderado coumo, s’es plus […] vertadieramen pèr deveni la capitalo de Prouvènço, es quand meme capitalo. Es quand meme uno ciéuta moundialo que la lengo regiounalo es bèn presènto e partejado emé foueço àutrei lengo dóu mounde entié, fin finalo. Dins chasco coumunauta qu’óucupon Marsiho.

Coumo si passo pèr tu dins la relacien pedagougico em’aquéleis adoulescènt de Marsiho ?

Alor iéu, crési qu’es uno coumpetènci, l’avèn o l’avèn pas. Si pòu avera tambèn, mai es l’estrambord, es l’Amour em’un grand A deis àutrei, quet que siegue, vouèli dire, soun iàgi. Iéu siéu ensignaire de la sieisenco à l’Universita dóu tèms libre. Valènt à dire qu’ai d’elèvo, d’escoulan, de dès-vounge an fin qu’à nounanto-sèt an, e pòdi pas vèire autramen ma pegagougìo qu’uno pedagougìo apielado sus l’amista. L’amista. Èstre en famiho sènso familiarita, mai lou partàgi. Poudèn pas, si pòu pas coumo un proufessour que dèu baia uno couneissènço, se dounan pas lei mejan, lou cadre si pòu dire l’envirouno que fau, justamen, pèr agué d’amista, e pousqué escambia. Valènt à dire que pèr iéu i’a ges de bono pedagougìo sènso estrambord e amour dóu partàgi emé l’autre. Segur qu’à tout aquéu prougramo rèston lei coumpetènci pèr baia la couneissènço.

O, piton à la lengo. Piton perqué an pas d’àutrei chausido que prene sa part justamen à-n-aqueste moumen qu’es toujour pèr iéu coumo uno grand messo, coumo uno grand messo, vouèli dire la laïcita, valènt à dire coumo un grand show. E segur que l’a un escàmbi vertadié d’energìo. Quand vènes en cous e que siés un pau alassa, coumo chasqu’ome sus terro, e meme dins un travai de passien, qu’es uno vertadiero passien, l’a de cop que l’a que siés un pau estransina ; mai de vèire après lou publi, de vèire la classo que soun dins l’espèro. Espèron autant la couneissènço que lou biais galejaire, perqué mi sèmblo qu’es tras qu’impourtant. Èstre serious, acò es bèn dejà couneissu, s’ausisse un pau mens en prouvençau. Mai èstre serious sèns si prene la tèsto, sènso èstre serious. Mai crési qu’es un bon mejan tambèn pèr faire trelusi la lengo e escambia coumo acò d’energìo : Douna d’energié, de couneissènço d’un biais energi, em’estrambord, enavans, e de n’en prene en retour, deis elèvo. Iéu, siéu adès coumpletamen dins l’idèio, dins l’amiro, de la trempo, de la trempo lenguïstico. Valènt à dire que meis elèvo, esplìqui tout, meis esplico, en prouvençau. Es la lengo regiounalo de longo, de longo, perqué coumo lou CAPES, vouèli dire leis ouro de lengo regiounalo, soun ço que soun. Es pèr acò qu’avèn pas foueço-foueço tèms’mé leis elèvo. Souvènti fes, avèn d’elèvo uno ouro de tèms. Ah vo ! va fau dire acò, perqué n’i’a que van dire : Hòu ! es pas poussible ! Vo, es bèn la realita. La realita es qu’avèn d’elèvo de terminalo qu’avèn jamai vist avans e qu’avèn qu’uno annado pèr lei fourma. Alor, bè zóu ! fai tira Marius ! E dins aquesto ouro justamen fasèn de trempo vertadiero, emai de maritime, perqué iéu siéu Marsihés e mi sèmblo qu’es tras qu’impourtant de faire counoueisse lou marsihés, e assàji de li douna. Perqué acò fuguè uno avançado, d’esperiéu. Es pas partejado pèr tóutei. Emé la reformo dei lengo, emé, vouèli dire pas aquelo recènto, mai l’autro d’avans, poudèn travaia en terminalo li quatre noucien quet que siegue la lengo. E acò es interessant. Es bon dins uno annado de Terminalo, justamen, de leissa dins un cantoun de la tèsto, lei carnavello d’un joueine se dire : Ah, bèn tè ! Ai vist de receto de couisino, ai vist que lou boui-abaisso es de bono couisino prouvençalo, mai mi ramènti tambèn dóu tèste de Frederi Mistral.

Es que i’a enca uno plaço tambèn pèr leis obro, lei cansoun de Vitou Gelu ?

Acò segur, mai assàji deja, emé ma cheveluro coumo acò, emé mei chivu, – es un moudèle pèr iéu Gelu – assàji de n’agué lou retra coumplèt. Vo, vo, assàji tambèn de faire counoueisse aquest ome e subre tout qu’ai, tè ! qu’ai foueço elèvo que soun d’ourigino, soun tóutei francés, o quàsi, mai an d’ourigino maugrabino, de li dire pèr eisemple : Inch Allah ! quand mi dien : Alor, anas travaia en prouvençau ? Anas agué uno bono noto ? Inch Allah ! Ah ! mi fasès pensa, bràvei joueine, que Inch Allah, inch Allah, se regardas lei noto dei cansoun de Gelu, Gelu éu-meme ramento qu’es un mot qu’es emplega despuèi long-tèms.

Jean-Michel Turc, peux-tu nous dire ce que tu as fait comme atelier autour de la question de l’oralité, pour quel type de public, pour quel type d’oralité ?!

Alors, j’ai eu l’honneur ces jours-ci de me retrouver avec des collègues d’un peu partout, à Aix, dans l’ancienne capitale de la Provence, pour parler de l’oralité du provençal, de la langue d’oc, et pour être plus précis, de l’oralité pour le public, au service du public. Ce n’est pas l’oralité dans le service public, mais le Public avec un grand P, c’est-à-dire beaucoup de monde, tous ceux qui sont engagés dans l’apprentissage du provençal, de la langue régionale, et depuis la maternelle jusqu’à l’Université ; mais pas seulement, également dans le domaine associatif. Il est très important de rappeler tout le travail qui se fait tout au long de l’année, dans le milieu associatif. C’est donc la langue régionale, dans l’oralité, enseignée dans l’oralité, partagée, car il ne faut pas toujours envisager les choses dans la perspective de l’enseignement, même si c’est important, c’est partager une langue, la parler dans le milieu académique de la maternelle jusqu’à l’université ou dans le milieu associatif.

Tu es enseignant à Marseille, autour des Cinq Avenues, dans d’autres lycées également et, à Marseille il y a le paradoxe que l’on trouve beaucoup de provençalité au mètre carré, mais à part ça la langue il faut la chercher.

Alors, la langue il faut la chercher, mais c’est comme tout. Un bon chercheur est celui qui sait déjà ce qu’il cherche et qui se donne les moyens de trouver. Ce n’est pas tout de chercher, il faut quand même un jour trouver. Et justement Marseille est un bel exemple. Je ne sais pas si l’on a la même chose dans les autres régions de France, sans doute, c’est ce que l’on appelle le français régional, dans les régions, dans les régiens – continuons de parler marseillais. À Marseille sans arrêt, de longue justement, on parle provençal de cette façon. Ce sont des mots qui viennent de la langue régionale et qui sont toujours en usage, de l’ouvrier à l’avocat, du chocolatier au président de la région, dans leur façon de parler français, ils mêlent, selon le niveau de langue, bien sûr, ils panachent leurs discours avec le parler du pays. Ainsi, Marseille, de ce point de vue-là, peut toujours être considérée comme, si elle n’est plus […] vraiment pour devenir la capitale de la Provence, elle quand même capitale. C’est tout de même une ville à dimension mondiale où la langue régionale est bien présente et partagée avec beaucoup d’autres langues du monde, en fin de compte. Dans chaque communauté qui peuple Marseille.

Comment se passe pour toi la relation pédagogique avec ces adolescents de Marseille ?

Alors là, je crois que c’est une compétence, on l’a ou on ne l’a pas. On peut l’acquérir aussi, mais c’est l’enthousiasme, c’est l’Amour avec un grand A des autres, quel que soit leur âge. Moi je suis enseignant de la sixième à l’Université du temps libre. C’est-à-dire que j’ai des élèves de dix-onze ans jusqu’à quatre vingt-dix-sept ans, et je ne peux pas envisager ma pédagogie autrement que comme une pédagogie basée sur l’amitié. L’amitié. Être en famille sans familiarité, mais le partage. On ne peut pas (faire) comme un professeur qui doit donner une connaissance, si on ne donne pas les moyens, le cadre, l’environnement nécessaire, justement, pour avoir de l’amitié et pouvoir échanger. C’est-à-dire que pour moi il n’y a pas de bonne pédagogie sans enthousiasme et amour du partage avec l’autre. Bien sûr qu’à tout ce programme il faut ajouter les compétences pour donner la connaissance.

Ils adhèrent ces enfants ?

Oui, ils adhèrent à la langue. Ils adhèrent car ils n’ont pas d’autre choix que de prendre leur part à ce moment qui est toujours pour moi comme une grand-messe, une grand-messe laïque, c’est-à-dire comme un grand show. Et bien sûr il y a un véritable échange d’énergie. Quand tu arrives en cours et que tu es un peu fatigué, comme tout un chacun, même dans un métier de passion, car c’est une véritable passion, il y a des fois où tu es un peu vanné ; mais de voir ensuite le public, de voir la classe qui est dans l’attente. Ils attendent autant la connaissance que le ton de la plaisanterie, car cela me parait très important. Être sérieux, c’est bien connu, on l’entend moins en provençal. Mais être sérieux sans se prendre la tête, sans être sérieux. Mais je crois que c’est un bon moyen de faire miroiter la langue et d’échanger ainsi de l’énergie. Donner de l’énergie, des connaissances d’une façon énergique, avec enthousiasme et énergie, et d’en recevoir en retour des élèves. Moi, je suis maintenant totalement dans l’idée, dans l’optique, de l’immersion, de l’immersion linguistique. C’est-à-dire qu’à mes élèves j’explique tout en provençal. C’est la langue régionale sans cesse, car les heures de langue régionale sont ce qu’elles sont. C’est pour cela que nous n’avons pas vraiment beaucoup de temps avec les élèves. Souvent nous avons des élèves durant une heure (par semaine). Ah, oui ! ça il faut le dire, parce que certains vont protester : Oh, ce n’est pas possible ! Si, c’est bien la réalité. La réalité c’est que nous avons des élèves de terminale que nous n’avons jamais vus auparavant et que nous avons une année pour les former. Alors, allons-y ! En avant ! Et durant cette heure nous faisons justement de la véritable immersion, et surtout du maritime, parce que moi je suis marseillais et j’essaie de le leur transmettre. Car cela fut une avancée, à mon avis. Il n’est pas partagé par tout le monde. Avec la réforme des langues, pas la dernière, mais la précédente, nous pouvons travailler en terminale les quatre notions quelle que soit la langue. Et ça, c’est intéressant. Il est bon dans une année de terminale justement de laisser dans un coin de la tête, le cerveau d’un jeune se dire : Eh, bien ! J’ai vu des recettes de cuisine, j’ai vu que la bouillabaisse c’est de la bonne cuisine provençale, mais je me souviens aussi du texte de Frédéric Mistral.

Y a-t-il encore une place aussi pour les œuvres, les chansons de Victor Gélu ?

C’est sûr, mais j’essaie déjà, avec ma chevelure comme cela – Gélu est un modèle pour moi – j’essaie d’en avoir le portrait. Oui, oui, j’essaie aussi de faire connaitre cet homme et surtout que j’ai de nombreux élèves qui sont d’origine, ils sont tous français, ou presque, mais ils ont des origines maghrébines, de leur dire par exemple : Inch Allah ! lorsqu’ils me disent : Alors, vous allez travailler en provençal ? Vous allez avoir de bonnes notes ? Inch Allah ! Ah ! vous me faites penser, jeunes gens, que Inch Allah, Inch Allah, si on regarde les notes de Gélu. Gélu lui-même rappelle que c’est un mot qui est employé depuis longtemps.

Prénom Nom : Jean Michel TURC
Année de naissance : 1973
Profession : Enseignant d’occitan-langue d’oc, professeur d’Histoire-Géographie, officier de marine de réserve
Parcours :
Entretien de : Thierry OFFRE
Date de collectage : 2017-04-05
Lieu : Marseille